Πολιτική εμπιστευτικότητας του εργαστηρίου

Πολιτική του εργαστηρίου είναι να διασφαλίζει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών και των δεδομένων των πελατών, τόσο κατά τη διάρκεια της διενέργειας των σχετικών δοκιμών, όσο και στη συνέχεια κατά τη φύλαξη των αντίστοιχων πληροφοριών σε αρχεία. Η είσοδος στο εργαστήριο είναι ελεγχόμενη από το προσωπικό του εργαστηρίου. Επισκέπτες και πελάτες για να εισέλθουν στους χώρους του εργαστηρίου πρέπει να συνοδεύονται από μέλος του προσωπικού του εργαστηρίου, αφού προηγουμένως το εργαστήριο έχει προβεί στις κατάλληλες ενέργειες (πχ. απόκρυψη δειγμάτων, εντύπων δοκιμών, εκθέσεων δοκιμών κλπ.) για τη διασφάλιση του απόρρητου των πληροφοριών άλλων πελατών.

Συστήματα και διαδικασίες ασφαλείας, όπως κλειδωμένα αρχεία, κωδικοί πρόσβασης σε ηλεκτρονικούς Υπολογιστές (PC), κ.λ.π., εφαρμόζονται από το εργαστήριο ώστε να εξασφαλίζεται η ελεγχόμενη πρόσβαση σε χώρους πληροφόρησης και σε αρχεία πελατών. Το εργαστήριο δεσμεύεται, με νομική ισχύ απέναντι στους πελάτες, για την εξασφάλιση της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών και δεδομένων τους. Όλες οι πληροφορίες που αποκτούνται ή δημιουργούνται κατά τη διενέργεια των δοκιμών θεωρούνται ιδιοκτησία των πελατών και αντιμετωπίζονται ως εμπιστευτικές, με εξαίρεση τις πληροφορίες που οι ίδιοι οι πελάτες έχουν δημοσιοποιήσει ή τις πληροφορίες για τις οποίες υπάρχει συμφωνία μεταξύ των πελατών και του εργαστηρίου (π.χ. με σκοπό την απάντηση σε παράπονα). Σε κάθε περίπτωση, το εργαστήριο πληροφορεί τον πελάτη εκ των προτέρων, για τις πληροφορίες που προτίθεται να κοινοποιήσει. Σε περιπτώσεις που κάποιος πελάτης προβεί σε εκούσια ή ακούσια παραπλάνηση χρησιμοποιώντας αποτελέσματα και Εκθέσεις Δοκιμών του εργαστηρίου, το εργαστήριο διατηρεί το δικαίωμα να άρει την υποχρέωση εμπιστευτικότητας και να δημοσιοποιήσει τις αληθείς πληροφορίες προς αποκατάσταση της αλήθειας.

Όταν απαιτείται από το νόμο, το εργαστήριο εξουσιοδοτείται μέσω σύμβασης να κοινοποιεί εμπιστευτικές πληροφορίες. Ο πελάτης, εκτός αν απαγορεύεται από το νόμο, ενημερώνεται, για τις πληροφορίες που κοινοποιούνται. Οι πληροφορίες που αφορούν τους πελάτες, οι οποίες αποκτώνται από άλλες πηγές και όχι από τους ίδιους τους πελάτες (π.χ. καταγγέλλοντες, ρυθμιστικές αρχές) τηρούνται ως εμπιστευτικές μεταξύ των πελατών και του εργαστηρίου. Η πηγή της πληροφορίας τηρείται εμπιστευτική για το εργαστήριο και δεν γνωστοποιείται στους πελάτες, εκτός εάν συμφωνεί με αυτό η πηγή. Το εργαστήριο αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι σε περίπτωση αθέτησης, μερικώς ή συνολικώς, της παρούσης Πολιτικής Εμπιστευτικότητας, ο πελάτης έχει το δικαίωμα να προβεί σε κάθε νομική διαδικασία για κάθε πράξη αθέτησης της εμπιστευτικότητας σε συνδυασμό με κάθε βλάβη που έχει υποστεί. Όλο το προσωπικό του εργαστηρίου λαμβάνει ενημέρωση από τη Διοίκηση και έχει υποχρέωση να φροντίζει για την προστασία των εμπιστευτικών πληροφοριών και δικαιωμάτων των πελατών, να τηρεί απόλυτη εχεμύθεια σχετικά με διάφορα στοιχεία και δεδομένα που τίθενται υπ’ όψιν του και να μη μεταφέρει οποιαδήποτε πληροφορία προς οιονδήποτε τρίτο χωρίς γραπτή συγκατάθεση του Γενικού Διευθυντή.

Όλο το προσωπικό που έχει πρόσβαση σε δεδομένα και πληροφορίες των πελατών δεσμεύεται για την εμπιστευτικότητα των δεδομένων και πληροφοριών των ενδιαφερόμενων μέσω της υπογραφής Δήλωσης Αμεροληψίας και Εμπιστευτικότητας. Εξωτερικοί συνεργάτες που έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες των πελατών υπογράφουν επίσης τη Δήλωση Αμεροληψίας και Εμπιστευτικότητας.

 
Πολιτική Αμεροληψίας, Ανεξαρτησίας και ακεραιότητας

Το εργαστήριο δίνει μεγάλη βαρύτητα στη διαφύλαξη της ανεξαρτησίας της κρίσης του από οικονομικές ή/και εμπορικές ή άλλες πιέσεις καθώς και στην ακεραιότητά του σε όλες του τις δραστηριότητες. Όλες οι δοκιμές και εργασίες διενεργούνται με αμεροληψία. Η Διοίκηση του εργαστηρίου διασφαλίζει ότι το εργαστήριο και το προσωπικό του δεν εμπλέκεται σε δραστηριότητες που θα μπορούσαν να μειώσουν την εμπιστοσύνη στην ικανότητα, αμεροληψία, κρίση ή λειτουργική ακεραιότητα του. Επίσης διασφαλίζει ότι το προσωπικό του εργαστηρίου δεν υπόκεινται σε καμία εμπορική, οικονομική ή άλλη πίεση ή επιρροή, η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την αμεροληψία του. Όλο το προσωπικό δεσμεύεται για την αμεροληψία μέσω της υπογραφής Δήλωσης Αμεροληψίας και Εμπιστευτικότητας. Σε περίπτωση που εντοπιστεί κάποιος κίνδυνος για την αμεροληψία, το εργαστήριο, με ευθύνη της Διοίκησης, λαμβάνει άμεσα μέτρα για την εξάλειψη ή ελαχιστοποίηση του κινδύνου.

Επικοινωνία

Ελληνικής Δημοκρατίας 24, Καβάλα

65201

2510 230106

2510 230198

icmea@yahoo.gr
icmealab@hotmail.com
info[at]icmea.com
info[at]icmea.de

I.C.M.E.A

Το I.C.M.E.A. με έδρα την Καβάλα είναι ένα κρατικά διαπιστευμένο και πιστοποιημένο εργαστήριο με σύγχρονο και πλήρες εξοπλισμό. Το επιστημονικό προσωπικό έχει εξειδικευμένη διεθνή εμπειρία (Πανεπιστημίων Γερμανίας, Αγγλίας, Η.Π.Α).

Είμαστε μια ομάδα από βιοχημικούς, χημικούς, μικροβιολόγους, εδαφολόγους, φαρμακοποιό, γεωλόγο, υδρογεωλόγο, χημικό μηχανικό, γεωπόνους και οικονομολόγους

Designed & Developed By ippokampos.net